Category: Uncategorized


no image avaiable

ทารกแรกเกิดถึงสามเดือนควรได้รับการกระตุ้นและเอื้อมมือคว้าวัตถุ


แรกเกิดแลทารกะทารกที่มีอายุไม่เกินสามเดือนควรได้รับการกระตุ้นเพื่อจัดการกับวัตถุและสังเกตผู้ใหญ่ที่ทำงานประจำวัน แรงจูงใจนี้จะช่วยให้สังคมยนต์และพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดดูผู้ใหญ่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดการอุปกรณ์และเก็บไว้ในลิ้นชักหรือตู้เสื้อผ้า พวกเขาควรติดต่อกับวัตถุบ่อยครั้งเพื่อพัฒนาความสามารถในการถือสิ่งของและเอื้อมมือไปหาพวกเขา